Kraul - správny pohyb rúk

Horné končatiny sa pri kraule podieľajú prevažne na vytvorení hnacej sily. Veľmi podstatná je dráha dlane v čase a priestore. Dlaň tvorí najväčšiu záberovú plochu, ktorá sa pohybuje najväčšou rýchlosťou. Pohyb rúk môžeme rozdeliť na fázu prípravnú, prechodnú, záberovú, vytiahnutie a prenos.

V prípravnej fáze sa dlaň po ponorí do vody pohybuje smerom vpred a dole, pričom celá horná končatina vytvára záporný odpor. Najlepší plavci vnárajú ruku v poradí: prsty, predlaktie a lakeť.

2021-06-18 14-35

Až potom môže dôjsť k postupnému otočeniu hornej časti trupu okolo pozdĺžnej osy na stranu zaberajúcej ruky. Predčasné otočenie by viedlo nielen k nežiadúcemu predĺženiu prípravnej fáze, ale aj k zhoršeniu podmienok pre ukončenie záberovej fáze druhej ruky. Táto fáza trvá 0,2-0,3 sekundy, čo je asi 12-20% celkovej doby cyklu.

V prechodovej fáze sa pohybuje dlaň smerom nazad a dole. S výnimkou dlane tvorí celá horná končatina záporný odpor. V tejto fáze začína plavec vyvíjať úsilie. Prechodná fáza trvá 0,05-0,1 sekundy čo je 5-7% celého cyklu. Na konci tejto fáze zviera rameno-dlaň s hladinou uhol asi 40 stupňov.

Záberová fáza (poloha 7-15) je najdôležitejšia fáza celého cyklu. V jej priebehu sa pohybuje dlaň smerom nazad a vytvára hnaciu silu. S narastajúcou rýchlosťou sa zapojuje do záberu plocha predlaktia, zatiaľ čo ruka vždy viac alebo menej brzdí. Na začiatku (poloha 7-8) sa pohybuje dlaň smerom nazad dole, aby dosiahla svoju maximálnu hĺbku. Za najúčinnejšiu časť záberu považujeme polohu (8-13), kde ruka-dlaň zviera s hladinou uhol 55-120 stupňov.

2021-06-18 14-34

Väčšina vynikajúcich plavcov zaberá s rukou ohnutou v lakti. Toto ohnutie zároveň s rotáciou v ramennom kĺbe umožňuje vytvoriť čo najväčšiu zaberajúcu plochu už v začiatku záberu. Vplyvom ohnutia lakťa sa dlaň pohybuje nazad približne vo zvislej rovine prechádzajúcej pozdĺžnou osou tela. V okamžiku keď rameno-dlaň zviera s hladinou uhol 90 stupňov, môžeme hovoriť o maximálnom ohnutí. Ruka a predlaktie zvierajú uhol v rozmedzí 90-120 stupňov.

2021-06-18 14-36

Následne sa začína ruka postupne naťahovať až do polohy 13 a pomaly smerovať nahor. Naviac sa plavec už začne otáčať okolo pozdĺžnej osy tela na druhú stranu aby vytvoril optimálne podmienky pre záberovú fázu druhej ruky. Takýmto spôsobom píšeme takzvané „S“ vo vode. Záberová fáza trvá 0,4-0,5 sekundy, čo je asi 35-40% celého cyklu.

Dôležitý je taktiež odpočinok pri jednotlivých fázach záberu. Môžeme si všimnúť, že väčšina plavcov sa snaží behom záberu do určite miery relaxovať niektoré svaly, čo sa navonok prejavuje polohou prstov, ktoré nie sú pevne zovreté ale mierne roztvorené a pokrčené. Po ukončení záberu plavec vyťahuje ruku z vody. Vtedy sa dlaň nachádza v blízkosti ramena.

V priebehu fázy vytiahnutia (poloha 15-16) sa pohybuje dlaň dozadu a smerom nahor a dopredu. Fáza trvá 0,05 sekundy čo je 3-5% cyklu. Po vytiahnutí sa ruka presúva vpred nad hladinou vody, aby mohol byť znovu zahájený ďalší cyklus. Pri prenose sú záberové svaly uvoľnené.